Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô - Sr. Hiền Hòa - Trình bày: Sr. Hoàng Phương - Nhạc Thánh Ca - Imprimatur

24-07-2022