Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến - St & Tb : Soeur Hiền Hòa

06-08-2022