Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật I Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 26/11/2022

26-11-2022