Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật II Mùa Vọng. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/12/2022

03-12-2022