Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 06/8/2022

06-08-2022