Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 30/7/2022

30-07-2022