Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XX - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 13/8/2022

13-08-2022