Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXI - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 20/8/2022

20-08-2022