Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 27/8/2022

27-08-2022