Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 03/9/2022

03-09-2022