Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 10/9/2022

10-09-2022