Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 17/9/2022

17-09-2022