Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXI - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 29/10/2022

29-10-2022