Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIV - TN. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 19/11/2022

19-11-2022