Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

Trực tuyến Hạt Đà Lạt Chúc Tết Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận, phát lúc 15g00, ngày 17/01/2023

18-01-2023