Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

Trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, phát lúc 17g15, Thứ Bảy 14/01/2023

14-01-2023