Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 01/01/2023, phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 31/12/2022

31-12-2022