Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

Trực tuyến Thánh Lễ Đêm Giáng sinh. Phát lúc 20 giờ 00 ngày Thứ Bảy 24/12/2022

24-12-2022