Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Phát lúc 05g30, ngày 23/01/2023

23-01-2023