Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

Trực tuyến Thánh Lễ Mùng Một Tết do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 05g30, ngày Chúa Nhật 22/01/2023

22-01-2023