Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục. Phát lúc 09g00 ngày 11/11/2022. Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt

09-11-2022