Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

Truyền Hình Trực Tuyến, Lễ Bổn Mạng HĐGX, Do Đức Cha Đaminh Chủ sự. Phát lúc 17g15 Thứ Sáu 12/8/2022

11-08-2022