Video sinh hoạt

Video sinh hoạt

Video sinh hoạt

Video sinh hoạt

Video sinh hoạt

VŨ MẪU - CÙNG MẸ MARIA LÊN ĐƯỜNG - Mode 2

Đây là Bài Hát Chủ Đề Đại Hội Giới Trẻ 13/01/2023 Tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt Sáng tác: Sr. Hiền Hòa Trình bày: Trương Diễm Ft Vũ Phương Cử Điệu: Nhóm Linh Hoạt Viên - Giáo Hạt Bảo Lộc - Giáo phận Đà Lạt

22-12-2022

Xem thêm

VŨ MẪU - CÙNG MẸ MARIA LÊN ĐƯỜNG - Mode 1

Đây là Bài Hát Chủ Đề Đại Hội Giới Trẻ 13/01/2023 Tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt Sáng tác: Sr. Hiền Hòa Trình bày: Trương Diễm Ft Vũ Phương Cử Điệu: Quý Thầy Dòng Rogate - Cđ. Đà Lạt

17-12-2022

Xem thêm