Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc

2023-02-01

 

GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO HẠT BẢO LỘC

(cập nhật 08-07-2022)

Stt Tên nhà thờ Địa chỉ Giờ lễ
01 Giáo xứ Đaminh – Bảo Lộc 64 Xuân Diệu - Xã Lộc Châu - Tp. Bảo lộc

+ Lễ sáng:

   - Từ thứ hai đến chủ nhật: 05h00

+ Lễ chiều:

   - Thứ tư, thứ năm: 18h00

   - Thứ bảy, chủ nhật: 17h00

02 Giáo xứ Đức Giang Thôn Đức Giang 2 - Lộc Đức - H. Bảo Lâm

+ Lễ sáng:

- Từ thứ hai đến chủ nhật: 05h00

+ Lễ chiều:

- Thứ năm (lễ thiếu nhi): 18h00

- Thứ bảy: 17h00

- Chủ nhật (lễ thiếu nhi): 16h30

03 Giáo xứ Phúc Lộc 245 Trần Phú - Lộc Sơn - Tp. Bảo Lộc

+ Lễ sáng:

- Từ thứ hai đến chủ nhật: 05h00

+ Lễ chiều:

- Từ thứ hai đến chủ nhật: 17h30

- Chủ nhật:

     + Lễ I: 05h00;

      + Lễ II: 07h00 Lễ Thiếu Nhi

      + Lễ III (lễ thiếu nhi): 17h30;

      + Lễ IV: 19h00

04 Giáo xứ Đức Thanh Lộc Đức - H. Bảo Lâm

+ Từ thứ hai đến thứ sáu:

- Lễ sáng: 05h00

- Lễ chiều: 17h30

+ Thứ bảy:

- Lễ sáng: 05h00

- Lễ chiều: 17h00

+ Chủ nhật:

- Lễ I: 05h00

- Lễ II: 07h00

05 Giáo xứ Tân Bình 288 Đoàn Thị Điểm - Lộc Thanh - Tp. Bảo Lộc

+ Thứ hai, thứ tư, thứ sáu:

- Lễ sáng: 04h45

+ Thứ ba:

- Lễ sáng: 04h45

- Lễ chiều: 17h30

+ Thứ năm:

- Lễ sáng: 04h45

- Chầu Thánh Thể: 18h30

+ Thứ bảy:

- Lễ sáng: 04h45

 - Lễ chiều: 17h00

+ Chủ nhật: 

- Lễ I: 04h45

- Lễ II (lễ thiếu nhi): 07h00

- Lễ III: 17h00

       
       

 


TIN TIÊU ĐIỂM