Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Di Linh

2022-07-09

 

GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO HẠT DI LINH

(cập nhật 08-07-2022)

Stt Tên nhà thờ Địa chỉ Giờ lễ
01      
       
       
       
       

 


TIN TIÊU ĐIỂM