Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đức Trọng

2022-07-09

 

GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG

(cập nhật 08-07-2022)

Stt Tên nhà thờ Địa chỉ Giờ lễ
01      
       
       
       
       

 


TIN TIÊU ĐIỂM