Các Giáo Hạt và Giáo Xứ

Các Giáo Hạt và Giáo Xứ

Các Giáo Hạt và Giáo Xứ

Các Giáo Hạt và Giáo Xứ

Các Giáo Hạt và Giáo Xứ

Giáo Hạt Dơn Dương

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019) GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG Gồm huyện Đơn Dương

Giáo Hạt Đức Trọng

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019), GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG Gồm 2 huyện : Đức Trọng và Lâm Hà

Giáo Hạt Đạ Tông

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019) GIÁO HẠT ĐẠ TÔNG Gồm huyện : Đam Rông

Giáo Hạt Di Linh

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019) - GIÁO HẠT DI LINH Gồm huyện Di Linh

Giáo Hạt Bảo Lộc

31-05-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019) GIÁO HẠT BẢO LỘC Gồm Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

Giáo Hạt Mađaguôi

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019) GIÁO HẠT MAĐAGUÔI Gồm các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Giáo Hạt Đà Lạt

01-06-2022

CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (Cập nhật 26/11/2019)