ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

17-07-2022


TIỂU SỬ ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa : 1994 - 2003
Nguyên Giám Mục Giáo Phận Dalat : 1975 - 1994

Khẩu hiệu: "CHÂN LÝ TRONG BÁC ÁI"

Sinh tại Nhu Lý, Quảng Trị ngày
Chủng viện Ba Làng
Ðại chủng viện Xuân Bích
Thụ phong Linh Mục tại Sàigòn
Du học tại Pháp và Roma
Gia nhập Hội các linh mục Xuân Bích
Cử nhân Thần Học
Tiến sĩ Triết học
Giáo sư chủng viện Vĩnh Long
Giám đốc Ðại chủng viện Xuân Bích Huế
Thụ phong Giám mục tại Sài Gòn
Chính thức nhận giáo phận Dalat
Nhận Chức Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa
Từ trần tại Thanh Hóa, Việt Nam
13-08-1929
1940-1949
1951-1957
1957
1959
1960
1961
1963
1964
1966
17-03-1975
19-03-1975
24-6-1994
lúc 0:15 phút sáng, ngày 9-6-2003

 

"CHÂN LÝ TRONG BÁC ÁI "- Các Thư Luân Lưu và Bút Tích 1975-1977 của ĐC Barthôlômêô


TIN TIÊU ĐIỂM