ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

17-07-2022

TIỂU SỬ ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN ÐÀLẠT

Khẩu hiệu:
"CHÚNG TÔI RAO GIẢNG CHÚA GIÊSU CHỊU ÐÓNG ÐINH"

Sinh tại Nhu Lý, Quảng Trị ngày
Tiểu chủng viện An Ninh
Ðại Chủng viện Phú Xuân
Du học Roma
Thụ phong Linh Mục tại Roma
Tiến sĩ Thần học
Du học tại Pháp
Cử nhân văn chương Pháp
Giáo sư trường Thiên Hựu
Phó xứ Kim Long
Phó xứ Phủ Cam
Chánh xứ Phường Tây
Giám đốc Ðại chủng viện
Tổng ủy giáo phận
Giám đốc Tiểu chủng viện Huế
Giám đốc trường Thiên Hựu
Giám mục hiệu tòa Sagalasso
Ðại diện Tông Tòa cai quản giáo phận Sàigòn
Thụ phong Giám mục
Giám mục chính tòa Dalat
Chính thức nhận giáo phận
Qua đời
23-03-1906
08-09-1917
08-09-1917
1932
21-12-1935
16-07-1937
1937-1939
16-10-1939
1940
1943
1944
1946
1947
1948
1953
1955
1955
11-10-1955
30-11-1955
24-11-1960
06-04-1961
05-09-1973

Con Ðường Truyền Giáo Của Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền

Lễ Giỗ Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền


TIN TIÊU ĐIỂM