Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

Giờ lễ tại các nhà thờ trong Giáo hạt Đơn Dương

04-08-2022

 

GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG

(cập nhật 08-07-2022)

Stt Tên nhà thờ Địa chỉ Giờ lễ
01      
       
       
       
       

 


TIN TIÊU ĐIỂM