Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

06-05-2022

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đalạt
Chủ Sự Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt
27-11/2010

Hình ảnh: Nhóm Phim Ảnh GX. Chính Tòa


Tệp đính kèm:

TIN TIÊU ĐIỂM