Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành Hình chụp ngày 17-11-2010

06-05-2022

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành
Hình chụp ngày 17-11-2010

Hình ảnh: Lm. Phêrô Trần Tiến, Đàlạt


Tệp đính kèm:

TIN TIÊU ĐIỂM