Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

06-05-2022

TIN VỀ DIỄN TIẾN XÂY DỰNG TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

Ngày 12/08/2009 Giáo phận Đàlạt cử hành Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận (TTMV). Liền sau đó, Giáo phận đã xúc tiến ngay việc xây dựng với hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010.

Năm 2010 là Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam (24/11/1960 – 2010), ghi nhớ 350 năm thành lập hai địa phận đại diện Tông Toà “Đàng Ngoài” và “Đàng Trong” (09/9/1659 – 2009), và nhất là cũng là Năm Kim Khánh kỷ niệm 50 năm thiết lập Giáo phận Đàlạt (24/11/1960 – 2010).

Đến nay đã qua gần 4 tháng xây dựng. Nhìn tổng thể đã hoàn tất được khoảng 30%. Việc xây dựng TTMV luôn cần sự hiệp thông trong cầu nguyện và lòng hảo tâm của mọi người để mọi việc được hoàn tất trong sự “hợp nhất và bình an, theo thánh ý Chúa”.

Sau đây là vài hình ảnh về TTMV Giáo phận Đàlạt đang xây dựng.

Tệp đính kèm:

TIN TIÊU ĐIỂM