Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)

06-05-2022

LỄ GIỖ ĐỨC CHA GIOAN CASSAIGNE LẦN THỨ 32
(30-10-2005)

Hình ảnh: Lm Yoan Tuấn


Tệp đính kèm: