Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyên đề

Phân Định Thần Khí

16-05-2022

Phân Định Thần Khí Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, CSF09/Jan/2021 Qua hiện tượng Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc với “Tiếng Nói Sự Thật” và các phong trào Thánh Linh, đặt tay, chữa bệnh, trừ quỷ đang nổi lên trên khắp thế giới cũng như ở Việt nam, chúng ta cần nhận thức rõ về đặc sủn

Khái Niệm Thế Tục Hóa Và Những Vấn Đề Liên Quan

16-05-2022

KHÁI NIỆM THẾ TỤC HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Tác giả: P. Gilles Berceville Người dịch: Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh MỘT CÁI NHÌN SƠ KHỞI Khái niệm thế tục hóa khá phức tạp. Vào thời đương đại, khái niệm này mang nghĩa rất rộng. Nó được sử dụng trong những lãnh vực tri thức khác nhau: luật

Về Thần Tính Và Ngôi Vị Tính Của Chúa Thánh Thần - (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương)

16-05-2022

VỀ THẦN TÍNH VÀ NGÔI VỊ TÍNH CỦACHÚA THÁNH THẦN Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, Đại Chủng Viện Vinh Thanh Mục lục I. NGÔI VỊ TÍNH VÀ THẦN TÍNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN 1. Ngôi vị là gì? 2. Nền tảng Kinh Thánh 3. Đ?

Luật Tiệm Tiến Tong Luân Lý

16-05-2022

Luật Tiệm Tiến Trong Luân Lý (giaophannhatrang.org) Thứ năm - 25/10/2018 Luật tiệm tiến trong luân lý “Luân lý, trên lý thuyết, bao giờ cũng đẹp, nhưng trong thực tế, mỗi người cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”. Thử hỏi ai trong chúng ta chưa hề nghe tới một lời nhận xét như v?

Cánh Chung Và Phụng Vụ

16-05-2022

CÁNH CHUNG VÀ PHỤNG VỤ Jesús Castellano Cervera, O.C.D. Mục lục I. CÁNH CHUNG LUẬN TRONG THẦN HỌC THỜI NAY 1. Những chiều kích và nền tảng của cánh chung luận Kitô giáo. 2. Việc canh tân cánh chung luận 3. Những nhắc nhở của huấn

TIN TIÊU ĐIỂM