Buổi thỉnh ý Hiệp Hành Giáo xứ Ka Đơn - Giáo Hạt Đơn Dương, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 10-4-2022

Buổi thỉnh ý Hiệp Hành Giáo xứ Ka Đơn - Giáo Hạt Đơn Dương, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 10-4-2022

Buổi thỉnh ý Hiệp Hành Giáo xứ Ka Đơn - Giáo Hạt Đơn Dương, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 10-4-2022

Buổi thỉnh ý Hiệp Hành Giáo xứ Ka Đơn - Giáo Hạt Đơn Dương, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 10-4-2022

Buổi thỉnh ý Hiệp Hành Giáo xứ Ka Đơn - Giáo Hạt Đơn Dương, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 10-4-2022

TIN TIÊU ĐIỂM