CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - Ngày Thứ Sáu, 13/01/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - Ngày Thứ Sáu, 13/01/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - Ngày Thứ Sáu, 13/01/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - Ngày Thứ Sáu, 13/01/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - Ngày Thứ Sáu, 13/01/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ

TIN TIÊU ĐIỂM