Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

01-06-2022

LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - (Cập Nhật Ngày 1-2-2022)

 Stt

Tên Thánh

Tên họ

Tên gọi

Sinh

Thụ Phong

Địa chỉ

Giáo Hạt

Triều/dòng

1

Giuse

Nguyễn Văn

Bảo

14.08.44

28.04.72

Nt. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

2

Gioan

Cao Thái

Bình

19.07.77

01.10.09

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

3

Giuse

Phạm Công

Bình

15.10.78

12.06.15

Nt. Thánh Lê Bảo Tịnh, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

4

PX.

Trần Văn

Bình

01.01.72

15.04.04

Tân Lạc, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

5

Phaolô

K’

Brểh

24.03.67

01.10.09

Nt. Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh

Di Linh

Triều

6

Gioan

K’

Brel

28.12.73

18.10.11

Nt. Đăng Srônh, Ninh Gia, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

7

Vinh Sơn

K'

Brẹp

05.07.88

19.11.21

Nt. Tam Bố, Tam Bố, Di Linh

Di Linh

Triều

8

Đaminh

K’

Brìn

04.06.82

03.06.16

Du học Mỹ

 

Triều

9

Giuse

Nguyễn Thành

Cao

16.06.77

27.06.14

Nt. Tân Thành - Tân Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

10

P. Assisi

Trần Minh Ngọc

Châu

16.02.84

23.11.19

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

11

Phêrô

K’

Cheoh

22.10.66

29.09.05

Nt. B’ Sumrăc, Lộc Tân, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

12

Giuse

Trần Văn

Chiến

04.05.53

29.05.94

Nt. Thiện Lâm, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

13

Bosco

Hoàng Văn

Chính

10.06.54

08.08.93

TTMV Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

14

Giuse

Nguyễn Công

Chính

08.12.72

29.09.05

Du học Philippines

 

Triều

15

Gioan

Đỗ Minh

Chúc

03.03.66

27.04.06

Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

16

Gioan

Phan Công

Chuyển

15.01.44

29.04.69

Nhà Vãng lai Phát Diệm, Phú Nhuận, Tp. HCM

 

Triều

17

Giuse

Trần Đức

Công

19.02.80

03.06.16

Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

18

Giuse

Trần Thành

Công

30.05.78

03.06.16

Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh

Di Linh

Triều

19

GB.

Trần Mạnh

Cương

15.09.78

03.06.16

Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh

Di Linh

Triều

20

Micae

Nguyễn Mạnh

Cường

11.01.85

13.11.20

Nt. Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

21

Giuse

Nguyễn Minh

Cường

25.11.71

01.10.09

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

22

Micae

Nguyễn Quang

Cường

08.12.69

15.04.04

Nt. Chân Lộc, P. 2, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

23

Vinh Sơn

Phạm Quốc

Cường

10.09.74

29.09.05

Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

24

Giuse

Nguyễn Công

Danh

05.11.50

31.12.95

Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

25

Đaminh

Đoàn Hữu

Du

15.10.79

03.06.16

Nt. Đạ Nha, Đạ Tẻh

Madaguôi

Triều

26

Vinh Sơn

Đỗ Quang

Dung

08.02.61

27.06.92

Nt. Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

27

GB.

Nguyễn Quốc

Dũng

01.01.86

13.11.20

Nt. Đăng Srônh, Ninh Gia, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

28

Giuse

Trịnh Bùi Anh

Dũng

07.11.75

18.10.11

Nt. Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

Di Linh

Triều

29

Octave

Me Bla

Duon

26.02.74

24.11.12

Nt. Hòa Bắc, Hòa Bắc, Di Linh

Di Linh

Triều

30

Luca

Hoàng Vũ Thái

Dương

21.08.79

03.06.16

Nt. Di Linh, Di Linh

Di Linh

Triều

31

Giuse

Nguyễn Hữu

Duyên

02.01.46

29.04.72

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

32

Giuse

Nguyễn Tiến

Đạt

04.05.59

31.05.92

Nt. Liêng Srônh, Liêng Srônh, Đam Rông

Đam Rông

Triều

33

Giuse

Dương Chí

Đạt

07.10.71

15.04.04

Nt. K’ Nai, Phú Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

34

Giuse

Đinh Xuân

Đệ

28.11.72

01.10.09

Nt. Đoàn Kết, Đinh Văn, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

35

Bosco

Trần Văn

Điện

29.07.51

04.11.90

Nt. Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

36

Phêrô

Nguyễn Văn

Điệp

04.07.75

16.09.03

Nt. Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

37

Giuse

Nguyễn Viết

Đinh

22.08.46

04.05.75

Nt. Thượng Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

38

Giuse

Trần Ngọc

Định

08.02.74

24.11.12

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

39

Giuse

Nguyễn Trí

Độ

27.04.56

22.02.97

Nt. Lạc Sơn, Lạc Lâm, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

40

Gioan

Phạm Văn

Độ

23.01.66

03.12.01

Nt. Nam Phương, P. Blao, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

41

PX.

Nguyễn Viết

Đoàn

07.01.56

27.09.98

Nt. Kaming, Gungré, Di Linh

Di Linh

Triều

42

Grêgôriô

Nguyễn An Phú

Đông

10.06.67

27.09.07

Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

Madaguôi

Triều

43

Giuse

Nguyễn Văn

Đức

20.03.80

12.06.15

Du học Mỹ

 

Triều

44

PX.

Nguyễn Vũ Minh

Đức

13.04.81

12.06.15

Du học Ý

 

Triều

45

Phêrô

Phạm Minh

Đức

30.10.75

18.10.11

Nt. Tân Lạc, Tân Lạc, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

46

Phêrô

Phan Minh

Đức

02.01.69

01.10.09

Nt. Tân Văn, Tân Văn, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

47

Phêrô

Nguyễn Hữu

Giang

12.05.57

05.01.01

Nt. Thánh Đaminh, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

48

Đaminh

Vũ Hàn

Giang

20.02.77

24.11.12

Nt. Thánh Mactinô, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

49

Batôlômêô

Nguyễn Văn

Gioan

02.09.58

03.12.98

Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông

Đam Rông

Triều

50

Giuse

Trần Ngọc

Hạnh

22.08.74

01.10.09

Nt. Phi Liêng, Phi Liêng, Đam Rông

Đam Rông

Triều

51

Tôma

Phạm Quang

Hào

15.05.51

17.10.95

Nt. Suối Thông, Đạ Roòn, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

52

Antôn

Nguyễn Công

Hiến

15.05.79

27.06.14

Nt. Đồng Nai Thượng, Cát Tiên

Madaguôi

Triều

53

Phaolô

Trần Xuân

Hiệp

15.12.86

19.11.21

Nt. Đạ R’Sal, Đạ R’Sal, Đam Rông

Đam Rông

Triều

54

Phaolô

Dương Công

Hồ

14.03.56

27.06.92

Nt. Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

55

Antôn

Vũ Thanh

Hòa

20.05.77

24.11.12

Nt. Thánh Phaolô, Phước Lộc, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

56

Giuse

Đinh Tấn

Hoài

06.02.72

29.09.05

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

57

Micae

Cao Xuân

Hoàng

08.04.79

03.06.16

Nt. Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

58

Giuse

Bùi Nguyễn Minh

Hoàng

01.07.73

01.10.09

Nt. Lộc An, Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

59

Giuse

Đinh Minh

Hoàng

14.02.75

18.10.11

Nt. Vạn Thành, P. 5, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

60

Matthêu

Đinh Viết

Hoàng

18.08.47

15.01.75

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

61

Mactinô

Nguyễn Đình Huy

Hoàng

21.12.78

27.06.14

Nt. Liăng Dăm, Liên Đầm, Di Linh

Di Linh

Triều

62

Giuse

Nguyễn Minh

Hoàng

18.01.73

18.10.11

Nt. Lê Bảo Tịnh, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

63

Giuse

Nguyễn Minh

Hoàng

17.07.81

27.06.14

Nt. Hoà Nam, Hoà Nam, Di Linh

Di Linh

Triều

64

Phêrô

Trần Văn

Hội

03.04.59

27.06.92

Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh

Di Linh

Triều

65

Phaolô

Lê Đức

Huân

29.07.45

19.12.72

Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh

Di Linh

Triều

66

GB.

Lê Kim

Huấn

10.10.50

09.08.87

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

67

Phêrô

Vũ Ngọc

Hùng

15.07.66

01.10.09

Nt. Tu Tra, Tu Tra, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

68

Phaolô

Đỗ Đức

Huy

04.10.78

27.06.14

Nt. Hàng Hải, Gungré, Di Linh

Di Linh

Triều

69

Giuse

Nguyễn Đức

Huy

12.10.79

03.06.16

Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

70

Giuse

Bùi Văn

Hưng

20.11.77

27.06.14

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

71

Phêrô

Phan Năng

Hưởng

26.11.42

28.04.68

Hưu tại gia đình, Gx. Tâm Am, Xuân Lộc

 

Triều

72

Phaolô

Krajan Chiêng

Jồi

10.11.85

13.11.20

Nt. B’ Sumrăc, Lộc Tân, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

73

Giuse

Phạm Đình

Kế

02.01.42

18.05.68

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

74

Giuse

Phạm Hữu

Khải

24.09.69

03.12.01

Nt. Hoà Ninh, Hoà Ninh, Di Linh

Di Linh

Triều

75

PX.

Nguyễn Xuân

Khâm

04.11.70

16.09.03

Nt. Thượng Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

76

Giuse

Nguyễn Văn

Khấn

20.12.53

03.11.90

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

77

Batôlômêô

Đoàn Kim

Khánh

30.03.79

19.11.21

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

78

Phêrô

Lê Văn

Khánh

01.04.58

03.12.01

Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

79

Phaolô

Nguyễn Bá

Khánh

13.05.80

12.06.15

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

80

Anrê

Trần Văn

Khiêm

08.03.49

15.04.04

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

81

Antôn

Nguyễn Đức

Khiết

12.02.49

25.01.77

Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

82

Giuse

Phạm Văn

Khương

20.04.85

19.11.21

Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

83

Augustinô

Trần Mạnh

Khương

08.08.73

18.10.11

Nt. Đức Giang, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

84

Giuse

Trần Công

16.10.78

12.06.15

Nt. Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

85

Đaminh

Nguyễn Hoàng

Lam

21.04.75

18.10.11

TTMV Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

86

Athanasiô

Nguyễn Quốc

Lâm

05.01.60

27.06.92

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

87

Giuse

Phạm Sơn

Lâm

08.07.78

18.10.11

Nt. Lộc Đức, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

88

Đaminh

Vũ Trọng

Lâm

10.01.75

01.10.09

Nt. Tân Lâm, Tân Lâm, Di Linh

Di Linh

Triều

89

GB.

Nguyễn Công

Liêm

07.01.89

19.11.21

Nt. Tân Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

90

Giuse

Nguyễn Viết

Liêm

21.10.47

04.04.76

Nghĩa Hội, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

91

Giuse

Trần Đức

Liêm

10.08.60

03.12.98

Nt. Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

92

Giuse

Đinh Lập

Liễm

08.01.37

21.12.67

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

93

Giuse

Trần Ngọc

Liên

07.11.57

01.08.93

Nt. An Bình, P. 3, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

94

Giuse

Lê Minh

Long

01.01.76

18.10.11

Nt. Lâm Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

95

Phêrô

Nguyễn Thăng

Long

24.05.68

21.09.10

Nt. Gioan, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

96

Phaolô

Phạm Tường

Long

24.09.76

24.11.12

Nt. Thiện Lộc, P. 2, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

97

GB.

Trần Đức

Long

14.09.78

27.06.14

Nt. B’ Dơr, Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

98

Giuse

Trần Văn

Mạnh

07.11.80

03.06.16

Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

99

Vinh Sơn

Nguyễn Thanh

Minh

01.11.74

21.09.10

Nt. Thánh Vinh Sơn Liêm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

100

Giuse

Trần Văn

Năng

12.05.76

12.06.15

Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên

Madaguôi

Triều

101

Anphongsô

Bùi Văn

Ngọc

03.02.82

23.06.17

Nt. Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

Di Linh

Triều

102

Phaolô

Nguyễn Trần Khôi

Nguyên

18.08.87

19.11.21

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

103

Antôn

Vũ Cao

Nguyên

21.01.58

03.12.98

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

104

Phêrô

Phạm An

Nhàn

10.02.56

27.04.06

Nt. Diom, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

105

Phaolô

Nguyễn Hữu

Phan

10.10.80

23.06.17

Nt. Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

106

Tôma

Trần Trung

Phát

01.08.58

03.12.99

Nt. Tân Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

107

Giuse

Hoàng Đình

Phú

29.09.78

27.06.14

Nt. Mẹ Vô Nhiễm, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

108

GB.

Phạm Minh

Phụng

17.03.66

03.12.01

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

109

Phaolô

Phạm Công

Phương

02.01.57

03.12.98

Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

110

Phêrô

Nguyễn Dương

Quang

09.06.88

19.11.21

Nt. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

111

Giuse

Phạm Ánh

Quang

28.02.80

27.06.14

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

112

Micae

Trần Đình

Quảng

16.09.43

18.12.71

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

113

Giuse

Nguyễn Văn

Quí

12.08.59

27.04.06

Nt. Hòa Trung, Hòa Trung, Di Linh

Di Linh

Triều

114

Phaolô

Phạm Nguyễn

Quốc

05.12.82

23.06.17

Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

115

Đaminh

Nguyễn Minh

Quý

17.05.72

24.11.12

Nt. Đức Thanh, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

116

Giuse

Đinh Long Văn

10.09.77

24.11.12

Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

117

Gioan

Đỗ Vinh

Sơn

10.07.74

16.09.03

Nt. Lạc Hòa, Kađô, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

118

Giuse

Hoàng Kim

Sơn

09.09.77

24.11.12

Nt. Hà Đông, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

119

Phêrô

Mai Vinh

Sơn

10.09.69

26.11.00

Nt. Thánh Mẫu, P. 7, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

120

Đaminh

Nguyễn Mạnh

Sơn

03.08.73

24.11.12

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

121

Phaolô

Nguyễn Thanh

Sơn

19.03.74

18.10.11

Nt. An Hoà, Liên Hiệp, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

122

Giuse

Phạm Minh

Sơn

21.10.46

28.11.70

Nt. Tam Bố, Tam Bố, Di Linh

Di Linh

Triều

123

Anrê

Phạm Việt

Sơn

24.06.75

18.10.11

Nt. Chi Lăng, P.9, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

124

Giuse

Vũ Thái

Sơn

20.02.81

18.10.11

Nt. Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

125

Phaolô

Nguyễn Văn

Sỹ

15.02.79

23.06.17

Nt. Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

126

Giuse

Đỗ Đức

Tài

11.01.72

16.09.03

Nt. Tân Nghĩa, Tân Nghĩa, Di Linh

Di Linh

Triều

127

Gioan

Đỗ Hữu

Tài

01.05.80

12.06.15

Nt. Đạ K’Nàng, Đạ K’Nàng, Đam Rông

Đam Rông

Triều

128

Phêrô

Lê Anh

Tài

06.02.65

27.09.07

Nt. Dambri, Dambri, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

129

Phaolô

Phạm Bá

Tạo

16.07.74

28.06.12

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

Đà Lạt

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

130

Giuse

Vũ Đình

Tân

12.10.23

10.03.51

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

131

Giuse

Đinh Chu

Tập

11.01.27

04.08.56

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

132

Đaminh

Trần

Thả

17.04.55

08.08.93

Nt. Di Linh, Di Linh

Di Linh

Triều

133

Giuse

Nguyễn Đình

Thắng

22.05.74

18.10.11

Nt. Tà Nung, Tà Nung, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

134

Luy

Nguyễn Ngọc

Thanh

17.06.50

04.04.76

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

135

Giuse

Vũ Ngọc

Thanh

07.06.68

27.04.06

Nt. Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

136

Gioan

Nguyễn Trọng

Thành

05.07.58

22.02.97

Nt. Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

137

Giuse

Trần Đức

Thành

15.01.55

08.08.93

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

138

Phêrô

Võ Trung

Thành

28.12.38

20.12.69

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

139

Vincentê

Vũ Tấn

Thành

05.06.69

01.10.09

Nt. Đạ R’Sal, Đạ R’Sal, Đam Rông

Đam Rông

Triều

140

Matthêu

Phạm Minh

Thiên

15.08.53

31.05.92

Nt. Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

141

Mactinô

Bùi Đức

Thịnh

11.11.68

26.11.00

Nt. Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

142

PM.

Nguyễn Văn

Thịnh

03.01.76

18.10.11

Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

143

Giuse

Phạm Văn

Thống

16.09.56

22.03.95

Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

144

Anp. M.

Nguyễn Tiến

Thuận

15.06.33

29.04.69

Hưu tại gia đình, Gx. MHCG, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

145

Giuse

Phan Đào

Thục

10.08.69

26.11.00

Nt. Tân Bình, Lộc Thanh, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

146

Phêrô

Bùi Đức

Tiến

16.08.79

12.06.15

Nt. B’ Nát, Tân Lâm, Di Linh

Di Linh

Triều

147

GB.

Đỗ Hùng

Tiến

04.07.77

18.10.11

Nt. Thánh Giuse, Bình Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

148

PX.

Hoàng Đức

Tiến

14.02.70

18.10.11

Nt. Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

149

Phêrô

Mai Xuân

Tiến

06.09.70

01.10.09

Nt. Langbiang, Tt. Lạc Dương, Lạc Dương

Đà Lạt

Triều

150

Giuse

Trần Minh

Tiến

25.04.44

20.12.72

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

151

Giuse

Lê Minh

Tính

06.08.41

14.05.68

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

152

Vinh Sơn

Hoàng Văn

Tình

05.12.79

23.06.17

Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

153

Micae

Nguyễn Quốc

Tĩnh

02.01.70

27.09.07

Nt. Suối Mơ, Đại Lào, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

154

Micae

Hà Diên

Tố

15.07.50

19.03.94

Nt. Minh Rồng, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

155

Lôrensô

Trần Ngọc

Toàn

10.08.71

27.09.07

Nt. Đa Thiện, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

156

Đaminh

Nguyễn Ngọc

Trang

10.04.68

27.09.07

Nt. Rômen, Rômen, Đam Rông

Đam Rông

Triều

157

PX.

Trần Ngọc

Tri

23.06.76

24.11.12

Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

158

Phêrô

Phan Minh

Trí

06.02.71

16.09.03

Nt. Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

159

Giuse

Trần Hữu

Trí

22.08.80

27.06.14

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

160

Phaolô

Hoàng Kim

Trọng

07.12.80

27.06.14

Nt. Di Linh, Di Linh

Di Linh

Triều

161

Giuse

Lê Vũ Thành

Trung

10.10.85

13.11.20

Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

162

Grêgôriô

Nguyễn Quí

Trung

28.02.45

17.08.75

Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương

Đà Lạt

Triều

163

GB.

Vũ Nhật

Trường

15.03.88

19.11.21

Nt. Thánh Giuse, Bình Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

164

Đaminh

Nguyễn Chu

Truyền

26.08.48

25.01.77

 

 

Triều

165

Giuse

Nguyễn Văn

25.02.53

19.03.94

Nt. Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

166

Gioan

Hoàng Anh

Tuấn

10.10.85

13.11.20

Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

167

Giuse

Lê Anh

Tuấn

26.12.60

03.12.99

Nt. Lạc Nghiệp, Dran, Đơn Dương

Đơn Dương

Triều

168

Gioan

Nguyễn Anh

Tuấn

14.01.57

19.03.94

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

169

Antôn

Nguyễn Quốc

Tuấn

01.04.80

23.06.17

Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

Madaguôi

Triều

170

Giuse

Phạm Văn

Tuấn

27.03.69

27.09.07

Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên

Madaguôi

Triều

171

Phaolô

Phạm Văn

Tuấn

01.05.45

19.12.74

Nt. Quảng Lâm, Lộc Quảng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

172

Đaminh

Nguyễn Mạnh

Tuyên

10.12.58

03.12.98

Nt. Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

173

Giuse

Nguyễn Minh

Tuyên

27.11.68

18.10.11

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

174

Antôn

Nguyễn Đình

Uyển

10.05.43

28.11.70

Nt. Hoà Phát, Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

175

Phêrô

Nguyễn Hoàng

Văn

04.11.85

23.11.19

Nt. Đambri, Đambri, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

176

Đaminh

Nguyễn Quốc

Việt

06.01.69

16.09.03

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

Đà Lạt

Triều

177

Matthêu

Nguyễn Văn

Việt

07.10.77

12.06.15

Nt. Hiệp Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Bảo Lộc

Triều

178

Giuse

Đinh Quang

Vinh

07.10.69

27.09.07

Nt. Thanh Xá, Lộc Nga, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

179

Đaminh

Trần Quang

Vinh

01.05.76

18.10.11

Nt. Gân Reo, Liên Hiệp, Đức Trọng

Đức Trọng

Triều

180

Anphongsô

Nguyễn Đức

Vĩnh

24.09.71

03.12.01

Nt. Đinh Trang Hoà, ĐTH., Di Linh

Di Linh

Triều

181

Phêrô

Huỳnh Quang

23.11.78

27.06.14

Nt. Đinh Văn, Đinh Văn, Lâm Hà

Đức Trọng

Triều

182

Giuse

Phan Thế

16.08.78

12.06.15

Nt. Xà Nùng, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

Triều

183

Phaolô

Vũ Đức

Vượng

12.08.49

04.11.90

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

Madaguôi

Triều

184

Antôn

Xuân

10.05.74

29.09.05

Nt. Mẹ Thiên Chúa, Lộc Châu, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Triều

185

Batôlômêô

Cil

Yon

03.04.75

12.06.15

Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương

Đà Lạt

Triều

186

Vinh Sơn Liêm

Lê Ngọc

Doanh

26.06.68

28.06.11

Cđ. Thiên Lộc, Kp 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Biển Đức

187

Anrê Dũng Lạc

Nguyễn Đức

Quang

00.00.66

00.00.04

Cđ. Thiên Lộc, Kp 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Biển Đức

188

GB.

Nguyễn Trung

Chính

20.04.81

03.07.19

Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

189

Phaolô

Trần Văn

Hải

11.03.73

02.07.16

Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

190

GB.

Vương Sơn

Hoàng

13.12.81

01.07.20

Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

191

Giuse

Lê Khánh

Huyền

19.10.71

28.06.11

Nt. Đạ M’Pào, Đạ Đờn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

192

Tômasô

Phạm Phú

Lộc

30.01.70

18.10.02

Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

193

Giuse

Nguyễn Hưng

Lợi

27.07.46

21.06.75

Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

194

GB.

Trần Ngọc

Minh

31.08.80

02.07.14

Nt. Phi Tô, Phi Tô, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

195

Phaolô

Lư Thanh

Nhã

18.02.86

03.07.19

Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

196

Giuse

Triệu Bách

Nhật

20.02.80

16.10.21

Nt. Phi Tô, Phi Tô, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

197

Phaolô

K’

Nhoang

09.03.75

28.06.11

Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

198

Antôn

Trần Thế

Phiệt

12.07.47

21.06.75

Nt. R’ Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

199

Đaminh

Cao Thành

Thái

12.07.60

19.06.05

Nt. Ngọc Long, Đạ Đờn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

200

Gioan

Nguyễn Xuân

Thu

12.01.63

03.05.01

Nghỉ chữa bệnh

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

201

Giuse

Trần Xuân

Thủy

01.04.79

02.07.16

Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt

Đà Lạt

Chúa Cứu Thế

202

Gioan

Phùng Bá

Trung

25.06.77

27.06.14

Nt. R’ Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà

Đức Trọng

Chúa Cứu Thế

203

Âu Tinh

Chu Đăng

Chấn

08.11.58

08.12.94

Nt. K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

204

Giuse

Nguyễn Văn

Chính

12.02.54

03.12.99

Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

205

GB.

Nguyễn

Chung

06.06.77

22.08.14

Nt. Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

206

Đaminh

Lã Minh

Cường

12.08.77

07.08.15

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

207

Giuse

Đỗ Đức

Hân

05.03.73

27.06.05

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

208

Giuse

Hồ Quang

Hân

02.01.75

07.08.05

Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

209

Đaminh

Trần Quang

Hiền

01.06.78

24.06.12

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

210

Giuse

Trần Văn

Hiển

01.06.58

29.10.99

Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

211

Phêrô

Trương Văn

Hoàn

17.10.81

22.07.17

Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

212

Phêrô

Nguyễn Bùi Quốc

Khánh

20.02.73

31.07.09

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

213

Giuse

Trịnh Quốc

Khanh

18.04.96

27.07.19

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Don Bosco

214

Antôn

Phạm Văn

Linh

06.03.51

20.05.93

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

215

Tôma

Vũ Kim

Long

27.03.54

30.05.94

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

216

Giuse

Nguyễn Tiến

Mỹ

10.10.38

08.08.72

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

217

Giuse

Vũ Đức

Nghĩa

05.04.66

24.06.00

Ct. Don Bosco Bắc Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

218

Giorgiô

Nguyễn Đức

Phùng

18.04.54

25.01.99

Ct. Don Bosco Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

219

Giuse Cảnh

Nguyễn Minh

Phước

07.11.76

02.07.16

Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

220

PX.

Trần Văn

Phương

21.07.57

01.01.01

Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

221

Giuse

Phạm Đại

Quang

02.06.75

23.08.12

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

222

Giuse

Phạm Thái

Sơn

02.12.85

01.08.20

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

223

Tôma

Trần Ngọc

Sơn

02.10.71

03.03.05

Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

224

Mactinô

Đinh Nghĩa

Sỹ

26.03.79

02.07.16

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Don Bosco

225

Giêrônimô

Nguyễn Văn

Sỹ

20.07.68

03.03.05

Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

226

Phêrô

Phạm Văn

Tân

06.01.58

28.10.95

Ct. Don Bosco Bắc Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

227

Antôn

Đinh Quang

Thái

03.09.72

27.06.05

Nt. Nghĩa Lâm, Liên Hiệp, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

228

Giacôbê

Đặng Đình Minh

Thăng

05.02.82

02.07.16

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Don Bosco

229

Antôn

Trần Phúc

Thịnh

15.11.67

03.03.05

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

230

Gioan

Nguyễn Đức

Tiến

10.09.78

02.07.16

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

231

Giuse

Đinh Văn

Triển

07.10.80

07.08.15

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

232

Antôn

Nguyễn Anh

Tuấn

16.09.72

28.07.07

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Don Bosco

233

PX.

Trần Quốc

Tuấn

22.12.84

27.07.19

Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Đà Lạt

Don Bosco

234

Giuse

Tạ Đức

Tuấn

30.08.49

31.05.92

Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Don Bosco

235

P. Assisi

K’

Vường

24.03.84

01.08.20

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Don Bosco

236

Đaminh

Nguyễn Ngọc

An

07.02.54

01.11.95

Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đa Minh

237

Phêrô

Phạm Văn

Bình

06.12.76

07.08.08

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

238

Phaolô

Nguyễn Phi

Cường

02.07.71

04.08.09

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

239

PX.

Nguyễn Đức

Đạt

30.06.49

14.05.75

Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đa Minh

240

Micae

Nguyễn Trung

Hiếu

01.01.70

15.07.06

Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương

Đơn Dương

Đa Minh

241

Giuse

Nguyễn Quang

Huy

25.06.76

04.08.14

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

242

Maurice

Lục Vĩnh

Phố

22.08.75

04.08.09

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

243

Giuse

Phạm Quang

Sáng

20.07.53

21.12.91

Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đa Minh

244

Mactinô

Nguyễn Chí

Thanh

05.01.75

14.08.01

Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đa Minh

245

Giuse

Trần Quang

Thiện

23.05.44

08.08.72

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

246

Đaminh

Trần Minh

Thông

02.04.68

03.11.04

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

247

Giuse

Nguyễn Đức

Trung

10.01.54

29.11.01

Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương

Đơn Dương

Đa Minh

248

Giuse

Bùi Văn

Viễn

15.10.50

14.05.75

Tu xá Đaminh Đà Lạt

Đà Lạt

Đa Minh

249

Gioakim Maria

Đặng Viết

Cường

14.02.70

11.06.10

125B Trần Quang Khải, P. 8, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

250

Giuse Maria

Nguyễn Văn

Hoàng

06.11.71

25.10.14

125B Trần Quang Khải, P. 8, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

251

Mactinô Maria

Nguyễn Văn

Đoàn

19.05.63

15.09.09

188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

Di Linh

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

252

Philip Nêrô Mari

Nguyễn Đình

Phát

08.03.66

15.09.09

188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

Di Linh

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

253

Giuse

Lê Thanh

Đề

25.07.73

13.06.10

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

Đà Lạt

Phanxicô

254

PX.

Đinh Trọng

Đệ

11.05.72

09.12.06

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

Đà Lạt

Phanxicô

255

Phi Khanh

Vương Đình

Khởi

19.06.39

19.07.69

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

Đà Lạt

Phanxicô

256

PX.

Vũ Văn

Mai

14.01.73

04.06.11

Tv. 51 Ngô Quyền Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Phanxicô

257

GB.

Đoàn Minh

Sáng

05.04.76

12.04.15

Nt. Du Sinh, P.5, Đà Lạt

Đà Lạt

Phanxicô

258

Đaminh

Ngô Đức

Thiện

 

 

Tv. 51 Ngô Quyền Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Phanxicô

259

Giuse

Hoàng Văn

Tình

20.08.47

21.12.91

Nt. Tạo Tác, 3A Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt

Đà Lạt

Dòng Tên

260

Giuse

Phạm Hoàng

Thịnh

11.12.65

21.11.00

413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Thánh Thể

261

Antôn

Đỗ Kim

Trọng

07.10.57

16.02.04

413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc

Bảo Lộc

Thánh Thể

262

Giuse

Vũ Văn

Trí

04.05.53

16.03.85

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

Đà Lạt

Ngôi Lời

263

Giuse

Lâm Văn

Việt

17.04.74

28.08.12

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

Đà Lạt

Ngôi Lời

264

GB.

Nguyễn Văn

Huân

03.10.70

31.10.06

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

Đà Lạt

Ngôi Lời

265

Mactinô Porres

Nguyễn Văn

An

22.02.56

26.01.00

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

266

Matthia

Đinh Văn

Bôn

24.01.79

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

267

Tôma

Nguyễn Văn

Giang

08.09.71

19.06.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

268

Augustinô

Nguyễn Huy

Hùng

15.07.69

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

269

Đaminh Saviô

Trần Thiết

Hùng

28.11.57

27.12.97

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

270

Micae

Nguyễn Khánh

Hưng

26.02.62

02.04.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

271

Monfort

Phạm Quốc

Huyên

03.11.65

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn

272

Phanxicô Assisi

Nguyễn Hoài

Lâm

29.12.80

02.10.14

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Châu Sơn